Stadgar

Stadgar

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Ändamål

Skolbibliotek Syd är en ideell, partipolitiskt obunden förening, vars ändamål är att främja uppbyggnad och utveckling av skolbibliotek och en diskussion om skolbiblioteksfrågor.

2. Medlemskap

Medlemskap i föreningen står öppet för enskilda personer med intresse för skolbiblioteksfrågor och för skolor. Medlemskap råder då avgift för året erlagts.

3. Verksamhet

Föreningens verksamhet bedrivs av årsmöte, vilket är föreningens beslutande organ, styrelsemöten, konferenser, studiebesök och arbetsgrupper. Verksamhets- och räkenskapsåret löper från 1 januari till 31 december.

4. Medlemsmöten

Medlemsmöten hålls som årsmöte eller extra årsmöte.

Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång varje år. Vid mötet skall följande ärenden förekomma:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6. Granskning av verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelser för det senaste verksamhetsåret och beslut med anledning av dessa.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Val av styrelse.

9. Val av en revisor och en revisorssuppleant.

10. Val av valberedning, bestående av två ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

12. Fastställande av medlemsavgiften.

13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

14. Övriga frågor.

4.1 Kallelse och motioner

Kallelse till årsmötet skickas ut till medlemmarna samt läggs ut på föreningens hemsida senast fyra veckor före årsmötet. Då kungörs också sista motionsdag. Medlem som vill att en viss fråga tas upp till beslut skall skriftligen anmäla den till styrelsen senast sista motionsdag.

4.2 Extra årsmöte

Om minst 25% av föreningens medlemmar eller om styrelsen så önskar, skall styrelsen anordna sådant inom sex veckor. Kallelse till extra årsmöte kungörs på föreningens hemsida senast fyra veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilket eller vilka ärenden som förekommer. Annat ärende får inte tas upp till behandling. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

5. Valberedning

Valberedningen består av två ledamöter samt en suppleant valda av årsmötet. En av ledamöterna utses till sammankallande. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid är slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

6. Styrelse

6.1 Styrelsens sammansättning

Föreningens styrelse består av ordförande, sex ledamöter samt två suppleanter. Ordförande och kassör väljs av årsmötet på två år. Vid val av styrelseledamöter bör ett lämpligt antal väljas på två år varje år och hänsyn tas till att inte alla bör avgå samtidigt. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Vid ordförandes förfall träder vice ordförande in. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant.

6.2 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och/eller kassör.

6.2.1. Revision

Årsmötet väljer en revisor och en suppleant. Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6.3 Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut planera, leda och samordna arbetet inom föreningen bereda ärenden som skall behandlas av medlemsmöte svara för föreningens ekonomiska planering skriva verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till årsmötet

6.4 Styrelsens arbetsformer

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av ledamöterna är närvarande varav en ska vara ordförande eller vice ordförande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Protokoll skall föras övers sammanträden med styrelsen.

7. Arbetsgrupper

För särskilda frågor tillsätter styrelsen arbetsgrupper. Dessa redovisar sitt arbete i verksamhetsberättelsen inför årsmötet.

8. Stadgeändring

För stadgeändring krävs beslut på ett årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

9. Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen krävs lika lydande beslut på två på varandra följande årsmöten med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.