Skolbiblioteksföreningen för södra Sverige

Bibmeet 22 november!

Boka 22/11 kl. 18-20! Då arrangerar Skolbibliotek Syd ett MiniBibmeet i Kävlinge! Vill du dela med dig av din bästa idé, lektion eller nåt annat kul på max 10 minuter?! Vi bjuder på lite mat. Anmäl dig via vårt formulär nedan.

Sök Skolbibliotek syds stipendium

Medlemmar i Skolbibliotek Syd kan söka föreningens stipendium, som delas ut vid två tillfällen per år. Eftersom ingen sökt vårens stipendiesumma är höstens summa 7000 kr.

Sista ansökningsdatum är den 15 november i år.

Det går bra att söka ett mindre belopp, och pengarna kan delas på flera personer.

Senast en vecka efter sista ansökningsdatumet beslutar styrelsen om fördelning och utdelning av stipendiepengar.

Syftet med stipendiet är att utveckla den sökandes yrkesroll och kan exempelvis gå till fortbildning eller något kompetenshöjande projekt. Stipendiet kan inte sökas för att förstärka skolbiblioteksverksamhet eller liknande.

Ansökan skall innefatta:

Namn på sökande.

Arbetsplats.

Stipendiesumma som sökes.

Vad skall pengarna användas till?

På vilket sätt kommer stipendiet att utveckla den sökandes yrkesroll?

Den sökande skall också i efterhand redovisa hur pengarna konkret har använts skriftligen och även gärna muntligen.

Ansökningar från personer som aldrig beviljats stipendiet tidigare kan prioriteras.

Ansök om stipendium genom att skicka e-post till sbfsyd@gmail.com

Välkommen med din ansökan!

Remissvar

Skolbibliotek syd skickade in ett remissvar på utredningen Skolbibliotek för bildning och Utbildning.

Svaret i sin helhet återges nedan.

Svar på remiss gällande betänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning,

SOU2021:3 (U2021/00554)

Vi i Skolbibliotek Syd vill inledningsvis rikta ett tack till Gustav Fridolin, Anna Medin

och Tove Mejer som gjort ett gediget arbete.

Skolbibliotek Syd anser att utredningen kommer att gynna elevers lärande och öka

måluppfyllelsen. Vi anser att helheten i utredningen på ett bra sätt speglar

skolbiblioteksfrågans komplexitet.

Gällande författningsförslagen bifaller styrelsen dessa med följande tillägg:

1.1 Förslag till lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801) att det bör tydliggöras att

regionbiblioteken ska samverka med skolbiblioteken.

1.2 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) att lydelsen om anmälan till

Kungliga biblioteket skulle kunna ändras till att anmälan görs till instansen som för

statistik (se vår ståndpunkt om utredningens förslag 7 nedan).

1.3 Förslag till förordning (2022:000) om statsbidrag för vidareutbildning av lärare för

skolbiblioteksverksamhet. Det är viktigt att denna författning endast är temporär.

Skolbibliotek bör i första hand bemannas av personal med utbildning i biblioteks- och

informationsvetenskap.

Vi bifaller utredningens samtliga förslag med undantag för:

7. Samla in och utforma användbar statistik om skolbibliotek.

Vi är eniga med utredningen i 7.3.1 Behov av mer användbar statistik om

skolbibliotek men menar att den ansvarige för statistiken ska vara den som är

huvudman för skolbiblioteken. Skolverket bör därför vara ensamt ansvariga för den

officiella skolbiblioteksstatistiken men ska samarbeta med KB.


Vi bifaller, men vill understryka:

5. Tydliggöra former för samverkan om skolbiblioteksverksamhet & 6. Främja

kompetensen inom skolbiblioteken

Vi anser att det ska finnas skolbibliotek med fackutbildad personal på varje skola.

Trots att lagen säger att alla skolor ska ha skolbibliotek saknar fortfarande en stor

del det. Frivillighetsprincipen när det gäller skolbibliotek måste försvinna. Det kan

inte vara upp till varje rektor att välja bort biblioteket. Tyvärr saknar många rektorer

fortfarande en helhetsbild av vad skolbibliotek betyder för elevernas lärande. Vi är

övertygade om att utredningen har rätt när den i punkt 8.3 säger: “Ett skolväsende i

vilket alla elever har tillgång till väl fungerande skolbiblioteksverksamhet ger stora

samhällsekonomiska vinster.”

Utredningens förslag tar hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut i landet. Den

lämnar öppet för olika sorters lösningar, t.ex. att skolbibliotek och folkbibliotek

samverkar, men då ska det finnas ett skriftligt avtal. Vi anser att detta kommer att

skapa förutsättningar för hållbara lösningar på små skolor.

Vi vill framhålla bifallande i följande:

4.1.7 Allmänna råd

Vi anser att det är viktigt att beakta innehållet i de allmänna råden som utredningen

föreslår (SOU 2021:3 s.193). De blir ett viktigt styrmedel för den som planerar

skolbiblioteksverksamhet.

3.6.1 Finansiering

Vi anser att den statliga finansieringen som föreslås är en viktig del för att förslagen

ska vara genomförbara.

I detta ärende har Catrin Ringberg beslutat. I handläggningen har också Lotta

Davidson-Bask, Klara Önnerfält, Agnes Kauranen samt Malin Grabbe deltagit.

Catrin Ringberg

Ordförande

för Skolbibliotek Syd

https://www.sbsyd.se/

Årsmöte 2021

Rapport från årsmötet 2021

Skolbiblioteks syds årsmöte genomfördes digitalt den 25 maj. Vi inledde med en föreläsning om Shared reading med Immi Lundin från föreningen Shared Reading Skåne och bibliotekarierna Annette Gillholm och Ann-Christine Spjuth från Komvux i Malmö.

Immi Lundin från Shared Reading Skåne

Under föreläsningen delades fyra länkar i chatten:
Litteraturbankens sida om Shared reading där det även finns tips på vilka noveller och dikter som kan läsas:
https://litteraturbanken.se/bibliotekariesidor/shared-reading/

MTM arrangerar föreläsning om Shared reading den 7 juni kl. 14: https://www.mtm.se/var-verksamhet/studiedagar-och-webbinarier/

Organisationen The Reader: https://www.thereader.org.uk/

Föreningen Shared Reading Skåne: https://www.sharedreadingskane.se/

Årsmötesdeltagare

Föreläsningen följdes av årsmöte där vi bland annat valde ny styrelse.

Skolbibliotek syds styrelse 2021
Ordförande: Catrin Ringberg
Kassör: Agnes Kauranen
Ledamöter: Linnea Tell, Joakim Axelsson, Linnéa Öhman, Ninni Malmstedt, Hanna Sällström och Angela Carleson
Studentrepresentant: Emma Brinkåker Pantzar
Årsmötet valde Ulf Tegnander till revisor och Maria Bolmehag till revisorssuppleant. Föreningens valberedning blev omvald och består även fortsättningsvis av Lotta Davidson-Bask (sammankallande), Annelie Carlson och Lisa Hamfors.

Vi tackade de avgående styrelseledamöterna för allt de gjort för föreningen: Malin Grabbe, Therese Samuelsson, Niclas Swahn, Victoria Lovsten samt Lars Månsson.

Årsmötet beslutade även att Skolbibliotek syd ska skicka in ett remissvar på utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning. Avslutningsvis fick den nya styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska planera en konferens inför nästa år när föreningen fyller 25 år!