• Välkommen på årsmöte den 21 mars!

  Backaskolan3Tisdagen den 21 mars kl 17-20 håller Skolbibliotek Syd sitt årsmöte 2017 på Backaskolan i Lund.

  Vi börjar med mingel och tilltugg kl 17, därefter blir det visning av biblioteket l 17.30.
  Själva årsmötet drar igång kl 18.

  Anmäl dig här!

  Du som vill lämna in en motion till årsmötet, skicka din motion senast den 22 februari 2016 till info@sbsyd.se

  Välkommen den 21 mars!

  /Styrelsen

   

  Årsmöte 21 mars 2017
  Dagordning

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  6. Granskning av verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelser för det senaste verksamhetsåret och beslut med anledning av dessa.
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  8. Val av styrelse.
  9. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
  10. Val av valberedning, bestående av två ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant.
  11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
  12. Fastställande av medlemsavgiften.
  13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
  14. Övriga frågor.