• Månadens hotshot: Anders Malmquist

  Vi ser ett tydligt samband mellan skolor med utvecklad biblioteksverksamhet och högre måluppfyllelse

  Anders Malmquist, fotograf: Malmö stad/Tomaz Lundstedt

  Runtom i Sverige och inte minst i Malmö ser bemanningen av skolbiblioteken väldigt olika ut. Vissa skolor bemannar med minst en heltid fackutbildad bibliotekarie medan andra skolor avsätter enskilda timmar för annan personal att ta hand om biblioteket. Vi har en bit kvar till likvärdighet. Varför är det så här? Skolbibliotek Syd fick chansen att ställa frågorna direkt till Anders Malmquist, grundskoledirektör för Malmö stad: 

  Hej Anders! Vi är intresserade av hur du ser på ditt och Grundskoleförvaltningens ansvar för skolbiblioteken i Malmö? Det ser ju väldigt olika på skolorna, och vi har en bit kvar till likvärdighet.  

  Vi tycker att utvecklandet av skolbibliotek är en betydelsefull del av skolutvecklingen. Det framgår också av Malmö stads nya biblioteksplan. För att skapa förutsättningar och ge stöd har Pedagogisk Inspiration i Malmö en särskild funktion som stödjer skolbibliotekens utveckling. Erfarenheten från verksamheten är att framgångsrika skolor oftast också satsar på sina bibliotek och antalet skolor med bibliotekarie ökar hela tiden.

  Varför tror du att det ser så olika ut?

  Det är rektor som enligt skollagen ansvarar för skolans inre organisation och vi kan se att rektorerna gjort olika prioriteringar. En faktor som påverkar är naturligtvis de ekonomiska förutsättningarna för skolan. Men det är i grunden en prioriteringsfråga. Jag är övertygad om att vi kommer se allt fler utvecklade skolbibliotek för varje år framöver.

  Vad kan ni på Grundskoleförvaltningen och du som direktör göra bidra till en ökad likvärdighet?

  Som jag skriver ovan. En tydlig, ny biblioteksplan som skolorna ska följa. Ett bra stöd från PI Malmö. Dessutom ser vi nu över skolornas organisation utifrån tanken med ”bärkraftiga skolor”. D v s att rektorsområdena måste vara tillräckligt stora för att kunna bära specialistfunktioner som t ex bibliotekarie.

  Skulle Grundskoleförvaltningen kunna ställa sig bakom gemensamma riktlinjer som definierar en grundnivå för Malmös skolbibliotek?

  Skollagen är tydlig på att det är rektor som beslutar om skolans inre organisation. Vi har därför inte stöd för en detaljstyrning av skolornas organisation. Samtidigt anger också skollagen att eleverna ska ha tillgång till biblioteksverksamhet. Tanken med bärkraftiga skolor är att det ska finnas ekonomiskt utrymme för specialistfunktioner vilket kan sägas ange en grundnivå.

  Anser du att skolbibliotekarien kan bidra till en ökad måluppfyllelse?

  Jag anser att skolbibliotekarien och skolbiblioteket är en väsentlig del av skolans verksamhet. Vi ser ett tydligt samband mellan skolor med utvecklad biblioteksverksamhet och högre måluppfyllelse. När nu många skolor anställer kompletterande kompetenser då lärarna är för få kommer vi få se ännu fler bibliotekarier i skolan tror jag.

One Responseso far.

 1. […] på en bra bemanning på sitt skolbibliotek får därmed mycket för pengarna. I en intervju på Skolbiblioteks Syds hemsida säger skoldirektör Anders Malmquist att förvaltningen ser ett tydligt samband mellan skolor som […]