Fortbildningsdagen 14 aug 2015

Fortbildningsdagen-14-aug-2015-mingel

Mingel på balkong

Fredagen den 14 augusti träffades ett tjugotal gymnasiebibliotekarier från Skåne och Halland uppe under takåsarna på Polhemskolan. Målet med dagen, förutom att nätverka och knyta kontakter, var att ta reda på om vi lär våra elever rätt saker. Vi hade bjudit in två olika föreläsare som gav oss mycket att tänka på och att diskutera kring. Inledde dagen gjorde

Katarina Schiemann, lektor i biologi vid Polhemskolan, inledde med att tala om GY11 och kunskapskraven. Genom att starta i kunskapskraven när hon planerar sina lektioner blir det tydligt för eleverna vad de ska lära sig och hur de sedan ska redovisa sina kunskaper. Katarina resonerade kring vad de olika värdeorden innebär. Vet vi egentligen vad översiktligt, utförligt med viss säkerhet och utförligt och nyanserat innebär. Kunskapskrav kring att använda källor, värdera källor och ge källkritik finns med i alla gymnasiekurserna även om det skiljer något i formuleringen.

Katarina Schiemann

Katarina Schiemann

  • Eleven gör enkla bedömningar av informationen och källornas trovärdighet och relevans (E)
  • Eleven gör välgrundade bedömningar av informationens och källans trovärdighet och relevans (C)
  • Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans. (A)

Detta är svåra gradskillnader som även lärarna tycker är knepiga att skilja ut. Här kunde samarbetet biblioteket/lärare vara stöttande för både elever och lärare. Att ta fram bra exempel på vad de olika nivåerna innebär rent konkret. Att använda tidigare elevsvar som är bedömda och låta eleverna reflektera kring de olika nivåerna kan vara ett bra sätt. Ett annat tips är att låta eleverna reflektera över lektionen och sammanfatta bibliotekets genomgång av källor och annat som tagits upp.

Vi avslutade med att konstatera att det är viktigt att biblioteket får komma in i klasserna när det är relevant, i samarbete med undervisande lärare, och att vi har koll på styrdokumenten i GY11.

Lotta Wogensen, chef för enheten Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö, Malmö Högskola

En av utmaningarna är att studenterna är en väldigt heterogen grupp med olika förutsättningar. Utbildningen på högskolan ska ske på vetenskaplig grund, de senaste åren har det dessutom skett en ökad akademisering inom alla högskoleutbildningar. Lotta berättade att biblioteket får mycket frågor kring vetenskaplighet och att många studenter blir förskräckta av kurslitteraturen där det mesta är på engelska.

På Malmö Högskola kan studenterna boka handledning via ett formulär på webben. Det är viktigt att skilja mellan service och stöd. I handledningen vill de ge stöd till studenterna men inte göra jobbet åt dem. Lotta betonade att vi ska vara glada att de upplever biblioteket som ett ställe de kan fråga på även om de ibland frågar om sådant som inte är bibliotekets uppgift. Vi kan alltid lotsa vidare, hjälpa dem att ställa rätt frågor till sin handledare. En del av utbildningen är att de ska lära sig att söka och hitta själva. Vi ska ge dem pedagogiskt stöd.

Idealet är att biblioteket arbetar konsultativt mot lärarna för att nå alla studenter/elever men att det inte alltid fungerar så. Vi var många som kände igen oss i beskrivningen att lärarna ofta inte behärskar databaserna. När vi har undervisning i informationssökning är det viktigt att det är förankrat i en kurs eller ett tema, det fungerar inte att dyka upp som gubben i lådan. Om eleverna inte förstår varför det ska vila på vetenskaplig grund är det svårt för biblioteket att lära ut det. Här krävs samarbete med lärarna.

Avslutningsvis konstaterade vi att det är skillnad mellan de elever som har ett språk för informationssökningsprocessen och de som inte har det. Här finns vår uppgift som gymnasiebibliotekarier: Att ge eleverna ett sökspråk och leda dem till en förståelse för den vetenskapliga processen.

Under eftermiddagen hade vi bibmeet med efterföljande diskussion. Eva Hildeman inledde med att hälsa från Svensk Biblioteksförening som sponsrade med fina bibliotekspåsar och pennor. Eva är medlem i föreningens expertnätverk för skolbiblioteksfrågor. Hon uppmanade alla att bli enskilda medlemmar, det är först då man kan delta i de regionala aktiviteterna och bli aktiv i något nätverk.

Pontus Degrell och Maria Lindberg från Katedralskolan i Lund berättade om en presentation som de gjort för rektorer och utvecklingsledare på skolan. Tanken var att lärarna med hjälp av Loertschers taxonomi skulle reflektera kring hur de använde skolbiblioteket. Tyvärr har det inte genomförts än på grund av tidsbrist? Men skam den som ger sig! (Loertschers taxonomi finns kortfattat förklarad i: Hell, Maud (2011). Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling. Lund: BTJ förlag)

Sedan var det Claes Dahlqvists tur. Claes arbetar på LärandeResursCentrum vid Högskolan i Kristianstad. I höst ska de genomföra ett MIK-projekt på grundlärarutbildningen. De vill inte bara lära ut hur studenterna söker information till sina egna arbeten utan även hur de ska kunna ta upp MIK-frågorna i sin framtida yrkesroll. De har sökt och fått särskilda medel till detta projekt. Kick off blir en dag med föreläsningar för alla VFU-handledarna (Verksamhetsförlagd utbildning).

Pernilla Tejera, Komvux Kristianstad, berättade om sin roll på skolan. Eftersom Komvux inte har ett eget bibliotek behöver Pernilla inte hålla på med bokhantering. Hon beskrev att hon mer ”sitter bredvid” och utgår från den nivå där var och en befinner sig. Ett exempel är att hon visar hur man söker i stadsbibliotekets OPAC och reserverar böcker istället för att via personalinloggning göra jobbet åt dem. En utmaning för Pernilla är att göra undervisningen mer nätbaserad via skolans lärplattform edWise.

Pernilla Tejera

Pernilla Tejera

Ingegerd Brandt från Sturegymnasiet i Halmstad avslutade med att visa Skolarenan. Det fiffiga är att eleverna ska kunna söka i katalogen och alla databaser samtidigt. Den fungerar inte riktigt än men när det har satt sig kommer det att bli överskådligt och bra. Det är Axiell som levererar Arenan.

Det var en intressant och rolig dag. Det blev många intressanta diskussioner och vi passade på att nätverka. Särskilt bra var det att vi fick möjlighet att diskutera med representanter från högskolebibliotek. Vi ser fram emot fortsatta utbyten framöver. Gå gärna med i facebookguppen Gymnasiebibliotekarier i Skåne. Vi vill gärna ha kontakt med fler gymnasiebibliotekarier i regionen.

Petra Romberg, Helene J Ottosson, Lotta Davidson-Bask Polhemskolan i Lund

 

Ladda ned Powerpoint dokument:

 

// Lotta Davidson Bask & Petra Romberg – Bibliotekarier på Polhemskolan i Lund